Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Instituut voor Authentiek Leiderschap


Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden, (hierna: voorwaarden), wordt verstaan onder:
  • IvAL: Het ´Instituut voor Authentiek Leiderschap’, gevestigd te Kropswolde.
  • Deelnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan IvAL opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
  • Opdrachtgever: De werkgever van de Deelnemer, de leidinggevende van de Deelnemer, of de rechtspersoon Deelnemer.
  • Coaching: De begeleiding van een individuele Deelnemer in een leerproces om het persoonlijk en/of professioneel functioneren te verbeteren.
  • Teamcoaching: Begeleiding van een team in een leerproces om het teamfunctioneren te verbeteren.
  • Intervisie: Het in team verband begeleiden van individuele Deelnemers in een onderling leerproces om ieders persoonlijk en/of professioneel functioneren te verbeteren.
  • Training: Het aanleren, verbeteren of veranderen van emotionele, mentale, fysieke, spirituele en/of sociale inzichten en vaardigheden.
  • Programma: Een traject wat bestaat uit een combinatie van training, coaching en intervisie.
  • Natuurprogramma: Een programma waarbij een groep de natuur intrekt, waar de Deelnemer zichzelf kan afstemmen met zijn eigen ware natuur.
  • Partijen: IvAL en Deelnemer of Opdrachtgever tezamen.
 2. Waar in de voorwaarden sprake is van schriftelijke communicatie, wordt hieronder mede verstaan: communicatie per e-mail.
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien één of meer van de bepalingen in de voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. De voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

  1. Alle offertes van IvAL zijn vrijblijvend.
  2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Deelnemer voor akkoord ondertekende offerte door IvAL retour is ontvangen. Indien Deelnemer mondeling akkoord gaat met de offerte, komt de overeenkomst slechts tot stand op het moment dat de mondeling gesloten overeenkomst, schriftelijk is bevestigd door
  3. Bij het online aanmelden door de Deelnemer, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de inschrijving van de Deelnemer schriftelijk is bevestigd door IvAL.
  4. Indien de overeenkomst niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd, maar voor het verrichten van een bepaalde dienst, welke Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra de dienst is verricht.
  5. Wanneer voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Deelnemer zal IvAL eerst in gebreke moeten stellen en een redelijke termijn geven om alsnog na te komen. Wanneer IvAL alsnog niet is nakomt, dan kan Deelnemer IvAL in verzuim stellen.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

  1. IvAL zal zich houden aan de ‘Ethische code van het Instituut voor Authentiek Leiderschap’.
  2. IvAL zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle overeenkomsten tussen Deelnemer en IvAL zien op een inspanningsverplichting van IvAL.
  3. Deelnemer of Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IvAL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IvAL worden verstrekt.
  4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IvAL zijn verstrekt, heeft IvAL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
  5. IvAL is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien IvAL dat nodig acht. Deelnemer machtigt IvAL de voorwaarden die in de relatie tussen Deelnemer en de derden gelden of die door deze derden worden bedongen, integraal te aanvaarden. Derden die namens IvAL werken hebben de ethische code ondertekend.
  6. IvAL is te allen tijde gerechtigd de persoon die een Programma, Training of Intervisie geeft, te vervangen door een gekwalificeerde derde.
  7. Behoudens hetgeen in de voorwaarden en de overeenkomst is bepaald, is deelname geheel op eigen risico. Deelnemer is verplicht de mogelijke risico’s zelf af te dekken door, onder andere, vooraf een goed dekkende verzekering(en) af te sluiten.
  8. Speciale gezondheidsrisico’s die van invloed kunnen zijn op het veilig en gezond voltooien van de overeenkomst dienen vooraf, bij inschrijving, gemeld te worden aan IvAL. Indien de Deelnemer twijfelt over het voorgaande, dient hij/zij een medisch specialist te raadplegen.
  9. Tijdens de overeenkomst wordt de Deelnemer geacht de veiligheidsinstructies en -normen te volgen. Bij weigering of niet opvolgen van instructies kan de Deelnemer uitgesloten worden van verdere deelname. De kosten die hiervan het gevolg kunnen zijn, zijn voor rekening van de Deelnemer.

 

Artikel 4. Natuurprogramma

  1. Hoewel de overeenkomst voor het Natuurprogramma individueel wordt afgesloten, vindt de uitvoering in groepsverband plaats.
  2. IvAL is gerechtigd een minimum te stellen voor het aantal deelnemers aan het Natuurprogramma. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, is IvAL gerechtigd de datum van de uitvoering van de overeenkomst voor het Natuurprogramma te verzetten.
  3. IvAL dient de verplaatsing van de datum, als bedoeld in het vorige lid, uiterlijk 30 dagen voor de oorspronkelijke datum van uitvoering schriftelijk aan de Deelnemer kenbaar te maken.
  4. De definitieve boeking van de overeenkomst voor het Natuurprogramma vindt pas plaats, wanneer de Deelnemer al zijn verplichtingen uit voorgenoemde overeenkomst heeft voldaan en het minimum aantal deelnemers in bereikt.
  5. Bij inschrijving voor het Natuurprogramma is de Deelnemer verplicht een vrijwaringsformulier (een idemnity form) te ondertekenen.
  6. IvAL geeft bij de inschrijving aan vanaf welke locatie IvAL het vervoer regelt. IvAL draagt zorg voor het vervoer, de accommodatie, eten en drinken vanaf deze overeengekomen locatie.
  7. Deelnemer dient zich te houden aan de plaatselijke wettelijke regels en zich te gedragen naar de plaatselijke gebruiken.
  8. Deelnemer dient de richtlijnen en aanwijzingen van de gids en IvAL tijdens het Natuurprogramma op te volgen. Bij overtreding en/of het niet opvolgen kan de Deelnemer uitgesloten worden van verdere deelname. De kosten die hier uit voortvloeien, zijn voor rekening van de Deelnemer.
  9. IvAL voorziet de Deelnemer van een lijst met kleding en andere producten welke noodzakelijk of aanbevelenswaardig zijn om mee te nemen naar het Natuurprogramma. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor voldoende kwaliteit van deze zaken het aanschaffen en het meenemen van deze producten. IvAL is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage en/of uitrusting.
  10. De Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de vereiste vaccinaties, reisverzekering met medische dekking buitenland en repatriëring, medische verklaring (indien van toepassing), paspoort en overige reisdocumenten, voor zover vereist. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. Voor de vereiste vaccinaties dient de deelnemer een daarvoor erkend medisch specialist te raadplegen.

 

Artikel 5. Geheimhouding en persoonsgegevens

  1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Indien de overeenkomst strekt tot een (Natuur)Programma, Coaching en/of Intervisie van een Deelnemer in dienst bij de Opdrachtgever, dan wordt het inhoudelijke van het individuele traject niet met de Opdrachtgever besproken, tenzij Deelnemer hier nadrukkelijke en schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
  3. De door IvAL verzamelde persoonsgegevens van de Deelnemer worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst.
  4. IvAL houdt zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt, handelt in overeenstemming met de vereiste normen en behandeld en beveiligd de persoonsgegevens met zorg.
  5. IvAL zal de persoonsgegevens van de Deelnemer niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. IvAL zal bij de overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van de vergoeding tot gevolg heeft.

Artikel 7. Vergoeding en betaling

  1. De vergoeding van IvAL wordt berekend op basis een vast tarief per sessie, of een vast tarief per traject.
  2. De vergoeding van IvAL is niet afhankelijk van de uitkomst of de resultaten van de overeenkomst.
  3. Betaling van de vergoeding dient bij Deelnemers, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: Consument), uiterlijk 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. De betalingstermijn van Opdrachtgever bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
  4. Indien Deelnemer niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald verkeerd hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is. In dat geval is IvAL bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
  5. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens IvAL, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 50,-. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens IvAL.
  6. Indien de Consument tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens IvAL komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van de Consument waarbij IvAL gerechtigd is de gerechtigd de volgende buitenechtelijke incassokosten in rekening brengen:
   – Over de eerste € 2.500,– 15%
   – Over de volgende € 2.500,– 10%
   – Over de volgende € 5.000,– 5%
   – Over de volgende € 190.000,–  1%
   – Over het meerdere  0,5%, met een maximum € 6775,–

   IvAL is gerechtigd een minimum van € 40, — en een maximum van € 6775,– aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

  1. Door Deelnemer betaalde bedragen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al geeft Deelnemer aan dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 8. Annulering

  1. Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden.
  2. Annulering van de overeenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
  3. Indien de Deelnemer de overeenkomst tot Coaching of Teamcoaching wil annuleren, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
   Tijdstip van annulering Kosten voor Deelnemer
   24 uur of minder voor aanvang 100% van het sessie tarief
  1. Indien de Deelnemer de overeenkomst voor het Natuurprogramma annuleert, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
   Tijdstip van annulering Kosten voor Deelnemer
   Later 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst 100% van gefactureerde kosten
  1. Indien de Deelnemer de overeenkomst tot Intervisie, Training of Programma, niet zijnde het Natuurprogramma wil annuleren, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
   Tijdstip van annulering Kosten voor Deelnemer
   3 weken of minder voor aanvang 100% van gefactureerde kosten
   Meer dan drie weken voor aanvang 25% van de gefactureerde kosten
  1. Het is mogelijk dat de deelnemer of opdrachtgever bij annulering de plaats in het programma laat in nemen door een andere deelnemer, mits deze deelnemer voldoet aan de IvAL voorwaarden voor deelname. De extra kosten die hiervan het gevolg zijn, zijn voor rekening van de Deelnemer die annuleert.

 

Artikel 9. Klachten

  1. Klachten over de geleverde diensten dienen door de Deelnemer, binnen twee maanden na het einde van de overeenkomst, schriftelijk bij IvAL gemeld te worden.
  2. Klachten over de factuur dienen door de Deelnemer, binnen één maand na factuurdatum, schriftelijk bij IvAL gemeld te worden.
  3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Deelnemer niet op.
  4. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
  5. Indien een klacht gegrond is, zal IvAL de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

  1. IvAL is tegenover Deelnemer slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien IvAL niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
  2. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade die hij toebrengt aan zaken en personen als: natuur, accommodaties, vervoer en derden, tijdens het Natuurprogramma. Voorgaande opsomming is niet limitatief.
  3. Deelnemer vrijwaart IvAL voor aanspraken van derden, gebaseerd op schade toegebracht door de Deelnemer zelf als bedoeld in het vorige lid.
  4. Indien IvAL aansprakelijk is voor door de Deelnemer gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van IvAL, vermeerderd met het van toepassing zijnde eigen risico van IvAL en met een maximum van € 5000,-.
  5. Indien geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van IvAL beperkt tot de vergoeding van de onderhavige overeenkomst.
  6. In afwijking van hetgeen onder lid 4 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde vergoeding.
  7. IvAL is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Deelnemer, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de Deelnemer heeft genomen, al dan niet in overleg met IvAL.
  8. IvAL zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden, zoals coaches, gidsen, trainers of dienstverleners, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. IvAL is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In een dergelijk geval is Deelnemer verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
  9. IvAL is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat IvAL uitgegaan van, door of vanwege de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  10. IvAL ofwel door haar in te schakelen trainers, intervisors, (team)coaches, gidsen, of andere derden die belast worden met het begeleiden van Deelnemer, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Deelnemer beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Deelnemer dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Deelnemer enig letsel zou oplopen, is IvAL c.q. door hem in te schakelen trainers, intervisors, (team)coaches, gidsen, of andere derden daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
  11. Deelnemer te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijdens de overeenkomst als daarna.
  12. Deelnemer vrijwaart IvAL tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Deelnemer en IvAL samenhangen.
  13. Bij annulering van een Natuurprogramma door IvAL, is IvAL niet gehouden tot vergoeding van gemaakte kosten door de Deelnemer zoals onder andere, doch niet uitsluitend: vaccinaties en zaken als bedoeld in 4.9 en 4.10.
  14. IvAL in niet aansprakelijk voor schade indien de Deelnemer geen toegang krijgt tot een locatie of een land waar de overeenkomst plaatsvindt, dan wel wanneer deze toegang de Deelnemer wordt ontzegd.
  15. IvAL is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  16. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, ontoereikende vaccinaties, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
  17. Het zich bewust of onbewust niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houden;
  18. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
  19. Vertragingen;
  20. Verlies van reispapieren en/of bagage.
  21. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IvAL.

 

Artikel 11. Overmacht

  1. Indien IvAL zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan IvAL kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat IvAL alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
  2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop IvAL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IvAL niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van IvAL, ziekte, overlijden van de persoon die de overeenkomst uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
  3. Indien de overmacht periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  4. In afwijking van het vorige lid, geldt bij het Natuurprogramma een periode van zes maanden.
  5. Indien IvAL bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is Deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 12. Intellectueel Eigendom

  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken zoals onder andere, doch niet uitsluitend, cursusmateriaal, analyses, documentatie, rapporten, coaching materiaal, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij IvAL of diens licentiegevers.
  2. Deelnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de zaken of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Het is Deelnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 13. Opschortingsrecht en ontbinding

  1. IvAL is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
   1. De Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
   2. Na het sluiten van de overeenkomst IvAL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen;
   3. De Deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  2. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Voorts is IvAL bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  4. Alle eventuele verplichtingen van Deelnemer jegens IvAL worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
  5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is IvAL alsdan gerechtigd van de Deelnemer te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Deelnemer en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door IvAL gederfde inkomen.

Artikel 14. Slotbepaling

  1. Op elke overeenkomst tussen IvAL en Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Deze voorwaarden blijven van kracht indien IvAL van naam, rechtsvorm en/of eigenaar verandert.
  3. IvAL is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
  4. IvAL zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Deelnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens Deelnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
  5. Elk geschil tussen Deelnemer en IvAL, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen Partijen, wordt naar keuze van IvAL voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.
  6. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 11 maart 2015.