Disclaimer

Privacy disclaimer

  • Ondanks de constante zorg en aandacht die het IVAL Nature Retreats besteedt aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig en onjuist is. IVAL Nature Retreats tracht de getoonde informatie zo volledig en juist mogelijk te houden.

  • Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. 

  • IVAL Nature Retreats sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.ival.nl te kunnen raadplegen.

  • Daarnaast is IVAL Nature Retreats niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is, direct of indirect van elke mogelijke informatiebron.

  • Om de kwaliteit van onze website te verbeteren, registreert IVAL Nature Retreats de aantallen bezoeken, bezoekduur en de bekeken onderwerpen. Deze gegevens worden geanonimiseerd en alleen gebruikt voor intern onderzoek. De geldende privacywetgeving wordt gerespecteerd.

Alle rechten zijn voorbehouden. Het intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berust bij IVAL Nature Retreats. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.